AfzwemmenEr wordt bij het zwembad ruim van tevoren gemeld dat een onderwaterfotograaf aanwezig is tijdens het zwemmen en foto’s van de kinderen gaat maken. Tevens wordt het kort voor het feitelijk zwemmen geroepen. Het niet reageren/informeren naar aanleiding van deze informatie voordat de shoot begint nemen wij aan als toestemming. Hoewel Zwembadfoto.nl foto’s maakt om ze te verkopen vallen de portretrechten in de categorie ‘Portretten die niet in opdracht zijn gemaakt’.

Zwembadfoto.nl is een integer bedrijf en heeft de wensen van haar klanten hoog in het vaandel. Daarbij wordt gehoor gegeven aan hun wensen door zich voortdurend flexibel op te stellen. Wij weten hoe belangrijk uw kinderen zijn en het welzijn ervan, niet voor niks kiezen wij er juist voor dit soort werk te verrichten.

Portretrecht en auteursrechten

Het portretrecht is een aspect van het auteursrecht; het wordt in Nederland dan ook geregeld in de Auteurswet 1912 (art 19-21). Het verschil tussen portretrecht en auteursrecht kan worden uitgelegd aan de hand van het volgende voorbeeld. Als een fotograaf iemand op de foto zet, komt het portretrecht toe aan de afgebeelde persoon en de auteursrechten aan de fotograaf.
Er zijn in de Nederlandse wetgeving enkele verschillen tussen het auteursrecht en het portretrecht:

  • Het portretrecht is persoonlijk; het kan alleen worden uitgeoefend door de afgebeelde persoon (of diens nabestaanden). Het auteursrecht daarentegen, kan worden overgedaan aan een ander, bijvoorbeeld aan een uitgever of platenmaatschappij.
  • Het portretrecht geldt tot 10 jaar na het overlijden van de afgebeelde persoon. Het auteursrecht over het algemeen tot 70 jaar na het overlijden van de auteur.
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:
  • Het portret is gemaakt in opdracht van de afgebeelde persoon, bijvoorbeeld in een trouwreportage. Hiertoe wordt ook gerekend de situatie waarin de opdracht is gegeven namens of ten behoeve van de geportretteerde persoon, bijvoorbeeld als een bedrijf opdracht geeft om een portret van de directieleden te maken.
  • Het portret is niet in opdracht van (of ten behoeve van) de afgebeelde persoon gemaakt. Dit is gewoonlijk het geval bij het werk van persfotografen, modefotografen en hobbyisten en bij ‘toevallig’ gemaakte afbeeldingen, bijvoorbeeld in het openbaar gemaakte foto’s.

Portretten die niet in opdracht zijn gemaakt

De regels
Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich dan alleen maar verzetten tegen publicatie (openbaarmaking), voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten. Er is geen grond om het maken van de foto zelf te verbieden. In de woorden van de Auteurswet 1912:
Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.
Als de afgebeelde persoon de publicatie van het portret wil verbieden, zal de rechter een belangenafweging maken. (Artikel 21). De rechter zal daarbij zo nodig ook rekening houden met de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.
De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten:

  • privacy-overwegingen. Een dader of slachtoffer van een misdrijf die niet in een krant of encyclopedie wil worden afgebeeld kan zich hierop beroepen. Een politicus, bekend zakenman, topsporter of ander algemeen bekend persoon, kan zich hier niet zo gemakkelijk op beroepen.
  • Commerciële belangen – een bekende sporter of popster kan zijn foto willen gebruiken om geld te verdienen door middel van merchandising.
  • De afgebeelde persoon wordt in de afbeelding voor schut gezet of belachelijk gemaakt. Bepalend is daarbij niet de bedoeling van de maker, maar of het zo opgevat kan worden; of iemand zich door de foto in zijn eer aangetast kan voelen.
  • De wijze van afbeelden is schadelijk voor het imago van de persoon.
  • De afbeelding wordt gebruikt om reclame of propaganda te maken voor iets waar de afgebeelde persoon niet achter staat.

De wet bevat een uitzondering voor opsporingsberichten en dergelijke van justitie, ten behoeve van de openbare veiligheid of het opsporen van strafbare feiten. (artikel 22).

Voor meer informatie ga naar www.auteursrecht.nl